Vår vision

Erlinghundras vision är att driva en verksamhet i vilken vi utgör en naturlig och ansvarsfull del i samhället på de platser vi verkar.

Det är viktigt för oss att alla medarbetare trivs med sina uppgifter inom våra företag, mår bra och har roligt på jobbet. Vi vill verka på ett långsiktigt hållbart sätt och ha en strävan att samverka med andra lokala aktörer som finns på samma orter som vi gör. I våra gröna näringar är det vår vision att arbeta för att utveckla den biologiska mångfalden, driva ett certifierat skogsbruk där vi tillvaratar restvaran från densamma för egna energilösningar där vi använder biobränsle både för egna och andras behov. Vidare skall vi driva våra verksamheter utifrån ett ekologiskt grundperspektiv där vi inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Ansvarsfull djurhållning är en självklarhet.

Grunden för genomförandet av våra visioner är en stark och stabil ekonomisk ställning, vår soliditet får inte tillåtas understiga 75% och avkastningen på vårt egna kapital skall med marginal och över tid överstiga den s.k riskfria räntebärande räntan på t.ex svenska statsobligationer. Våra investeringar skall alltid ske i det vi klassificerar som hållbara företag och verksamheter.