Miljö- och Energipolicy

Vår målsättning är att inom våra verksamheter långsiktigt fokusera på en hållbar miljö.

Vår strävan i det dagliga arbetet är därför att efter förmåga minska miljöbelastningen.

Våra fastigheter skall ha så låg energianvändning som möjligt, relaterat till krav på uppvärmning- och inomhusmiljö.

Våra fastigheter skall ha en god innemiljö gällande ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus.

Våra fastigheter skall byggas med miljövänliga- och hållbara material. Vi skall ha kunskap om vilka byggvaror och vilka material som används.

Energibesparing

Vi arbetar med uppföljande energistatistik i företaget och kan på så sätt följa våra fastigheters förbrukning av värme, el, kyla och vatten. Alla våra styr- och övervakningssystem skall vara fullt datoriserade och anpassade till uppföljning via internet, vilket underlättar att hålla en god nivå på service och underhåll.

Inköp av el och värme

Vi skall köpa el som enligt Svenska Naturskyddsföreningen klassas som Bra Miljöval. Det innebär att vi får el baserad på sol-, vind-, och vattenkraft men även biobränslen. Därmed blir även utsläpp av växthusgaser lägre. Energianvändning i våra hus är baserad på fjärrvärme och/eller värmepumpar. Vi skall via eget bruk använda alternativa energikällor som sol- och vindkraft i så stor utsträckning detta är möjligt.

Inomhusmiljö

Att ha en bra inomhusmiljö i våra fastigheter leder på sikt till en bättre miljö även utomhus. Det är av största vikt att du trivs hos oss, oavsett om du bor i en av våra lägenheter eller arbetar i någon av våra lokaler.

Alla synpunkter och serviceanmälningar registreras i våra system och följs upp. Det gör att vi lättare kan behålla redan nöjda hyresgäster, men även planera kommande åtgärder i fastigheterna.

Mossa och träd