Erlinghundra Härad

Erlinghundra Härad var ett härad i mellersta Uppland

Ärlinghundra Härads sigill
Erlinghundra Härads Sigill

Merparten av det historiska häradet är beläget inom det som idag utgör Sigtuna och Knivsta kommuner. Häradet var beläget längs de nordliga mälarfjärdarna Skarven, Sigtunafjärden, Skofjärden och Ekoln, och bestod av rätt oländiga av vatten genomskurna strandbygder kring Mälaren. Arealen uppgick till drygt 294km². År 1911 var befolkningen 6 978 invånare. Häradet bestod av nio socknar: Odensala, Husby-Ärlinghundra, Norrsunda, Hagha, Sankt Per, Sankt Olof, Alsike, Knivsta och Vassunda.

Erlinghundra härad var en del av det gamla uppländska folklandet Attundaland. Häradsnamnet skrevs Arlendahundæri under 1300-talet vilket betyder Arlänningarnas hundare/härad. I medeltida dokument kallas området Provincia Aarland. Namnet Erlinghundra rymmer i sig mycket av vår äldsta historia. För länge seden var landskapen uppdelade i folkland och rod. Varje folkland var uppdelat i hundaren, ett begrepp som ingår i folklandsnamnet Attundaland.

Detta folkland omfattade åtta hundaren, varvid Arland (äringsland), som en gammal namnform lyder, förmodligen givit namn åt ett hundare, det vill säga Arlenningia hundare, alltså: Arlänningarnas hundare, trolingen under tolvhundratalet. Därur har häradsnamnet Erlinghundra uppstått. Arlenniningia hundare var en av Upplands tidigaste odlade bygder.

Erlinghundra härad omslöt helt Sigtuna stad, och i häradet märks en rad större slott, däribland det kungliga Rosersberg, Steninge och Venngarn. Vid gränsen mot Seminghundra härad anlades på 1950-talet Stockholms nya storflygplats, vilken fick sitt namn efter det gamla namnet på det härad den är belägen i; Arlanda.

Häradet är fullt av runstenar, vilket ofta berättar historier om häradets dåvarande invånare, Vikingar, som begav sig på upptäcktsfärder såväl åt väster som åt öster. De senare kallades för varyager, eller väringar. En av dessa runstenar, med beteckningen U463 eller ”Alastenen” står på av oss ägda Ala Säteri i Vassunda mellan Knivsta och Sigtuna och uppfördes omkring år 1070 e.kr. Den berättar historien om gårdens dåvarande ägare, vikingen Holmsten.

Man kan säga att firmanamnet Erlinghundra berör vårt ursprung, var vi kommer ifrån, och var vi till stor del verkar. 

Runsten U463
Alastenen, med beteckningen U463 är en runsten som sannolikt står på sin ursprungliga plats vid Alasjöns (av landhöjningen påverkade) strand inom Ala säteris ägor, belägna i Vassunda, strax söder om Knivsta. Stenen är mycket välbevarad. Alasjön som tidigare utgjorde en del av Garnsviken var en viktig vattenled när stenen restes på omkring år 1070 e.kr. och stenen kunde betraktas av alla de förbipasserande som tog sjövägen till eller ifrån Ekoln och Uppsala. Alastenen är ristad av mästaren Fot.
Bild från Wikipedia.