Uppförandekod

Erlinghundra AB

Bakgrund

Erlinghundra AB, har tillsammans med sina ägare, dotterbolag, systerbolag och intressebolag samt de verksamheter som bedrivs av närstående ingått avtal om att samverka i en gemensam operativ organisation, nedan Erlinghundra. Visionen är att alla kunder, hyresgäster, personal, samarbetspartners och verksamhetsutövare ska känna sig trygga i en hållbar värld. I det ingår att Erlinghundra vill påverka andra företag och övrig omgivning att ta ansvar för att bedriva en hållbar verksamhet.

Uppförande och hållbarhet i allmänhet

Erlinghundras mål är att uteslutande samarbeta med leverantörer som har likartade värdegrunder och ambitioner. De leverantörer som vill samarbeta med Erlinghundra måste uppfylla de krav och den uppförandekod som konkretiserats med konkreta krav, villkor, värdegrunder och förutsättningar i detta dokument.

Den kravkatalog/uppförandekod som innefattas i detta dokument bygger på internationellt erkända konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbetsmiljö- och arbetsrätt samt internationella miljö- och antikorruptionsförordningar som t.ex. ILO-konventionerna, FN Global Compacts och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och utgår givetvis från lagar och regleringar som t.ex. svensk grundlag, Dataskyddsförordningen (GDPR), Arbetsmiljölagen, lagen om Anställningsskydd (LAS), Diskrimineringslagen och Penningtvättlagen.

Erlinghundras uttryckliga ambition är att Uppförandekoden övergripande skall genomsyra all verksamhet och att den på sikt skall implementeras i alla affärsmässiga relationer. 

Allmänt

 1. All verksamhet ska bedrivas enligt de lagar och regler som gäller i respektive land där Erlinghundra bedriver verksamhet.
 2. Erlinghundra och dess samarbetspartners och leverantörer ska ha rutiner och processer på plats för att säkerställa att Uppförandekoden med dess preciserade krav efterlevs. Uppförandekoden skall alltid utgöra en avgörande och bindande del av alla avtalsförhållanden och ställer ibland högre krav än lagar och andra regulatoriska bestämmelser.
 3. Erlinghundra och dess samarbetspartners innefattande leverantörer ska bedriva affärsverksamhet med rättvis konkurrens och får inte inleda otillåtna diskussioner eller ingå överenskommelser med konkurrenter rörande prissättning, marknadsdelning eller andra liknande aktiviteter.
 4. Leverantörer som utvecklar och/eller utnyttjar artificiell intelligens, maskininlärning, autonoma och intelligenta system eller liknande tekniker (”Al”) för eller med Erlinghundra, förväntas säkerställa att tekniken är pålitlig och utvecklad i enlighet med globalt erkända etiska standarder som hanterar potentiella negativa effekter som rör mänskliga rättigheter.
 5. Erlinghundra och dess samarbetspartners skall svara för egna lagstadgade skyldigheter såvitt avser behandling av personuppgifter och hanteringen skall alltid följa Dataskyddsförordningens (GDPR) reglering.

Arbetsrätt

 1. Erlinghundra respekterar anställdas organisationsrätt och friheten att gå med i en fackförening samt rätten till kollektiva förhandlingar.
 2. Erlinghundra ska bekämpa alla former av barnarbete och ska inte delta i eller dra fördel av någon form av barnarbete. Erlinghundra ska tillse att barnarbete inte förekommer i verksamheten eller i verksamhetens leverantörskedja i enlighet med ”Children’s rights and Business Principles”.
 3. Erlinghundra ska motverka att tvångsarbete eller modernt slaveri förekommer hos någon samarbetspartner eller leverantör.
 4. Erlinghundra förbinder sig att följa reglerna om lagstadgade gränser för minimilön, arbetstid och övertidsarbete som anges i ILO-konventionerna och nationell lagstiftning eller som överenskommits i ett för Leverantören bindande kollektivavtal.

Miljö

 1. Erlinghundras bolagsstyrning skall, med ledning av ”Svensk Bolagsstyrning” präglas av stor social hänsyn och ett metodiskt och hållbart miljöarbete som följer gängse uppfattning om god standard enligt begreppen ”Corporate Social Responsibility” (CSR) och ”Environmental, social and governance” (ESG).
 2. Erlinghundra skall aktivt motverka förekomsten av alla former av diskriminering och alltid sträva efter en jämställd arbetsmiljö. All personal skall alltid i alla situationer uppträda på ett respektfullt sätt mot sin omgivning.
 3. Erlinghundra ska i möjligaste mån tillämpa försiktighetsprincipen genom att avstå från att använda ämnen, material eller processer där osäkerhet om negativ miljöpåverkan finns. Erlinghundra skall verka för att tungmetaller och kemikalier i förbrukningsmaterial, i produktion eller i slutlig produkt ska vara inventerade och begränsas eller ersättas enligt substitutionsprincipen.
 4. Erlinghundra förbinder sig att säkerställa korrekt hantering och återvinning av avfall på ett miljövänligt och spårbart sätt. Ambitionen är att minska miljöpåverkan från transporter när så är möjligt, inklusive men inte begränsat till, prioritering av bränsleeffektiva fordon med lågt utsläpp för transportmedel och logistik.
 5. Arbetsmiljön på varje arbetsplats ska följa Arbetsmiljölagens regler såvitt avser såväl arbetsmiljö som säkerhet och Erlinghundra skall bedriva ett kontinuerligt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
 6. Erlinghundra skall verka för att all personal har erforderlig utbildning och erfarenhet för ett säkert nyttjande av fordon, verktyg och maskinell utrustning.  Personal skall i förekommande fall vara innehavare av tillstånd, certifiering, körkort eller licens för de fordon och den maskinella utrustning som må förekomma i verksamheten. Alla drifts- och säkerhetsrutiner skall alltid, utan undantag, under utförande av arbete efterlevas fullt ut. Erlinghundra ska vid var tid ha en antagen Arbetsmiljöplan och ett Skyddsombud.

Penningtvätt

 1. Erlinghundra har nolltolerans mot givande och tagande av muta, otillbörlig representation och annan otillåten påverkan.
 2. Erlinghundra förväntar sig att samarbetspartners och leverantörer aktivt tar ställning för ett hållbart affärsutövande och ställer höga krav på att anställda ska leva upp till detta. Ingen ska ge eller ta emot gåvor eller andra förmåner som en del av affärsuppgörelser. Erlinghundra och dess personal får inte utöva beteendepåverkande aktiviteter som kan skapa en känsla av förpliktelse eller tacksamhet eller kunna riskera att påverka mottagarens beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter.
 3. Erlinghundra ska följa den Näringslivskod som Institutet mot mutor har fastställt.
 4. Erlinghundra förbinder sig att följa tillämplig lagstiftning rörande skattebetalning och ekonomisk brottslighet som penningtvätt, bedrägeri, utpressning och finansiering av terrorism. Leverantören ska aktivt verka för att sådana brott inte ska förekomma i sin verksamhet eller i verksamhetens leverantörskedja samt möjliggöra att anställda kan rapportera om misstanke om ekonomisk brottslighet förekommer.
 5. Erlinghundra skall inte ingå förbindelser med någon med mindre än att man säkerställt sin kundkännedom i enlighet med de förhållningsrutiner som följer av begreppet ”Know your customer” (KYC).
 6. I förekommande fall skall all Erlinghundras personal vara innehavare av s.k. ID06 legitimation och att ingen obehörig personal får finns på arbetsplatsen.