Systematiskt arbetsmiljöarbete

Erlinghundra AB

Detta dokument beskriver kortfattat hur Erlinghundra systematiska miljöarbete verkställs.

Grunden för det systematiska arbetsmiljöarbetet är den Arbetsmiljöplan som antagits av styrelsen.

Erlinghundra skall, vid sidan om det lokala skyddsombudet, ha ett eget skyddsombud.

Kartläggning ska ske vid samtliga arbetsplatser inom Erlinghundra i syfte att upptäcka risker (fysiska och psykiska) och förebygga och förhindra att arbetstagare skadas, blir sjuka eller far illa. För att säkerställa att internkommunikationen fungerar ska varje enhet, under ledning av respektive arbetsledare, ha regelbundna möten. Möten på alla nivåer har arbetsmiljöfrågor på agendan och mötesstrukturen säkerställer att arbetsmiljöfrågor kommuniceras inom organisationen. Identifierade arbetsmiljörisker skall föras in i en handlingsplan där varje risk särskilt skall specificeras.

Skyddsronder utförs minst 2 ggr per år avseende arbetsställen med särskilt höga risker, t.ex. där personal använder maskiner, fordon och verktyg eller kommer i kontakt med djur.

I handlingsplanen, som utgör en levande dokument, skall anges de speciella krav som föreligger i anslutning djurhållningen och i anslutning till användningen av maskiner, fordon och verktyg.

Utbildning, fortbildning och information skall regelbundet tillhandahållas all personal.

Samarbetspartners, hyresgäster, leverantörer och alla som i något sammanhang kommer i kontakt med Erlinghundra skall i möjligaste mån informeras om relevanta riskbedömningar.