Bolagsstyrning

Bolagsstyrning eller corporate governance, det vill säga hur bolagen i vår koncernen skall styras och ägas, är en central och grundläggande förutsättning för våra verksamheter då vi anser att en bra bolagsstyrning är en förutsättning för desamma och likaså för omvärldens förtroende.

Inom bolagsstyrning finns de fyra centrala bolagsorganen styrelse, bolagsstämma, VD och revisor. Dessa organ spelar en stor roll i bolagsstyrningen med syfte att tillgodose generell regelefterlevnad samt ägarnas intressen.

Det är Erlinghundras målsättning av följa koden för svensk bolagsstyrning, vilken innehåller regler och praxis och fungerar som ett slags komplement till lagstiftningen. 

Du finner information här på hemsidan information om bland annat bolagets styrelse och dess arbetsordning, revisorer, organisation och policies.

Friluftskyrkan Sigtuna