ESG

ESG – Environmental Social Governance etablerades 2015 i samband med att FN antog ett globalt hållbarhetsmål, det s.k Agenda 2030. För ett enskilt företag som Erlinghundra handlar det om att vi som organisation tar hänsyn till hållbarhet för miljön (E-Environmental), till social hållbarhet (S-Social) och hur vi hanterar vår bolagsstyrning (G-Governance). 

Vår målsättning är att identifiera de områden där vi kan påverka mest, arbeta för detta och försöka mäta de förhoppningsvisa förbättringar som vi åstadkommer.

Vårt samhällsansvar, ofta förkortat CSR (Corporate Social Responsibility) berör vårt ansvarstagande för vår samhällspåverkan, hur vår påverkan är både från ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. I praktiken är detta hur vi på frivillig basis integrerar både miljöhänsyn och social samhällsansvar i vår dagliga verksamhet och hur vi aktivt och systematiskt arbetar med frågor kring miljö, likabehandlingsprinciper, anti-korruption, regelefterlevnad och generellt socialt ansvarstagande och på så sätt tar övergripande ansvar för verksamhetens påverkan på miljö- och samhälle.

Vår CSR policy ger alla i organisationen vägledning i hur vårt hållbarhetsarbete skall bedrivas samt vilka grundläggande värderingar vi utgår ifrån i vår verksamhet. Den ger oss även möjlighet ställa krav på och påverka våra leverantörer och samarbetspartners.

Då vi är en lokal aktör som verkar i Sigtuna, Knivsta och Uppsala kommuner, är också vår möjlighet till påverkan begränsad till de områdena.

Gångväg längst vattnet Sigtuna